Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer) voor CONTARGO

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de geplaatste informatie. Aanspraken met betrekking tot aansprakelijkheid ten opzichte van de auteur, die gerelateerd zijn aan schade van materiële of immateriële aard, die door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie is ontstaan, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen bewijsbare schuld van de auteur is, veroorzaakt voor opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Alle content is vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het totale aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou er van aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend dan sprake zijn, wanneer de auteur van de inhoud op de hoogte is en het voor hem technisch mogelijk zou zijn of van hem verwacht zou kunnen worden, het gebruik bij illegale content te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat er op het moment van het plaatsen van de links geen illegale content op de pagina's waar de links naar toe verwijzen te zien was. Op de toekomstige vormgeving, de content of het auteursrecht van gelinkte/verbonden pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle content van alle gelinkte/verbonden pagina's, die na het plaatsen van de links zijn gewijzigd. De constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe bijdragen in door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussiefora, linkmappen, mailinglijsten en in alle andere databankvormen, waarbij externe schrijftoegang tot de inhoud mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige content en in het bijzonder voor schade die door het gebruik of niet gebruiken van zulke aangeboden informatie ontstaat, is enkel de aanbieder van de site, waarnaar werd verwezen, verantwoordelijk, en niet degene, die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en handelsbenamingen

De auteur doet zijn uiterste best, bij alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte foto's, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te respecteren, door hem zelf geproduceerde foto's, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten. Alle binnen de internetcontent genoemde en evt. door derden beschermde merk- en handelsbenamingen blijven onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het betreffende geldige handelsbenamingenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde bezitters. Enkel op basis van het enkel noemen, kan niet de conclusie worden getrokken, dat handelsbenamingen niet door rechten van derden zijn beschermd!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Voor zover het binnen de internetcontent mogelijk is om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan geschiedt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder het noemen van zulke gegevens resp. onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare vermeldingen gepubliceerde contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk opgevraagde informatie is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzender van zogenoemde spammails bij overtredingen van dit verbod blijven uitdrukkelijk voorbehouden. Meer informatie kunt u vinden bij de privacyverklaring (privacy policy)

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als onderdeel van de internetcontent worden beschouwd, waarvandaan naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel overeen zouden stemmen met de geldende jurisprudentie, laat dit de overige delen van dit document qua inhoud en geldigheid onverlet.

Waterpeil

28-05-2023

Kaub 221 -10
Köln 300 -8
Ruhrort 404 -8
Emmerich 244 -11

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

05-2023
22
06-2023
20

Meer informatie hier

TTFS Index

05-2023
9
06-2023
9

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.