Onder gevaarlijke goederen verstaat men stoffen en voorwerpen, die zulke stoffen bevatten, waarvan op grond van hun natuur, hun eigenschappen of hun toestand in verband met het transport risico's voor de openbare veiligheid of orde, in het bijzonder voor het publiek domein, belangrijke gemeenschappelijke goederen, leven en gezondheid van mensen, dieren en andere zaken kunnen ontstaan, en die op basis van wettelijke voorschriften als gevaarlijke goederen dienen te worden geclassificeerd.

Voorbeelden van "gevaarlijke goederen":

  • springstoffen, munitie en vuurwerk
  • gassen en gasmengsels
  • ontvlambare vloeibare en vaste stoffen en mengsels van zelf ontvlambare stoffen
  • stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen
  • ontvlambaar (oxiderend c.q. brandversnellend) werkende stoffen en organische peroxiden
  • besmettelijke (infectueuze) stoffen
  • giftige (toxische) stoffen
  • radioactieve stoffen
  • bijtende stoffen
  • stoffen die een risico vormen voor het wateroppervlak en het milieu
Waterpeil

29-11-2022

Kaub 163 -3
Ruhrort 366 -6
Emmerich 209 -7

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

11-2022
35
12-2022
38

Meer informatie hier

TTFS Index

11-2022
17
12-2022
17

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.