Algemene gebruiksvoorwaarden voor CONTARGO

1. Informatie over het auteursrecht

Alle informatie die op deze website wordt vermeld wordt zonder garantie op juistheid, volledigheid of actualiteit ter beschikking gesteld. Voor zover niet uitdrukkelijk anderszins in deze publicatie is aangegeven, en wel in samenhang met een bepaald gedeelte, een bestand of een document, is eenieder gerechtigd tot het bekijken, kopiëren, afdrukken en vermenigvuldigen van dit document, onder de volgende voorwaarden:
het document mag slechts voor niet-commerciële informatiedoeleinden worden gebruikt. Iedere kopie van dit document of een deel hiervan moet deze auteursrechtelijke verklaring en het auteursrechtelijke merksymbool van de beheerder bevatten. Het document, iedere kopie van het document of een deel hiervan mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de beheerder worden gewijzigd. De beheerder behoudt zich het recht voor, deze toestemming te allen tijde te herroepen, en ieder gebruik dient onmiddellijk te worden gestaakt, zodra er een schriftelijke mededeling van de beheerder wordt gepubliceerd.

2. Contractuele garanties en verklaringen van afstand

De website CONTARGO staat u – voor zover niet anderszins overeengekomen – kosteloos ter beschikking. De beheerders garanderen op geen enkele wijze dat de juistheid van de getoonde informatie, de beschikbaarheid van de diensten en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van op CONTARGO opgeslagen gegevens of de bruikbaarheid voor een bepaald doel. De beheerders zijn ook niet aansprakelijk voor gevolgschade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de content.
Voor zover een uitsluiting van de aansprakelijkheid niet van toepassing is, zijn de beheerders slechts aansprakelijk in geval van grove nalatigheid en opzet. Product- en bedrijfsnamen zijn merken van de betreffende eigenaars en worden op deze pagina's uitsluitend voor informatiedoeleinden toegepast.
Deze publicatie kan technische of andere onnauwkeurigheden bevatten of schrijf-/typfouten. Van tijd tot tijd worden er wijzigingen aan de beschikbare informatie aangebracht; deze wijzigingen worden in nieuwe edities van de publicatie toegevoegd. De beheerder kan te allen tijde verbeteringen van en/of wijzigingen aan de inhoud plegen, die in deze publicatie beschreven wordt.

3. Meningsuitingen bij commentaren en op het forum

Door de continue veranderingen bij commentaren en op het forum is het voor de beheerder niet mogelijk om alle bijdragen compleet te lezen, inhoudelijk te controleren en directe controle hierover uit te oefenen. Er wordt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de correctheid en de vorm van de gepubliceerde bijdragen aanvaard.

3a. Speciale bepalingen voor aangemelde gebruikers

Met de aanmelding bij CONTARGO verklaart de gebruiker (hierna te noemen: "lid") jegens de beheerder akkoord te gaan de met de volgende gebruiksvoorwaarden:
Leden die deelnemen aan discussiefora en commentaren plaatsen, verplichten zich om:

  1. zich in hun bijdrage van iedere vorm van beledigingen, strafbare content, pornografie en grof taalgebruik te onthouden;
  2. zelf de verantwoordelijkheid voor de door hen geplaatste content te dragen, geen inbreuk te maken op de rechten van derden (in het bijzonder merk-, auteurs- en persoonlijkheidsrechten) en de beheerders van »CONTARGO« van door hun bijdragen ontstane aanspraken van derden geheel te vrijwaren;
  3. noch in fora noch in commentaren enige vorm van reclame te plaatsen of fora of commentaren voor enigerlei vorm van zakelijke activiteiten te gebruiken. Dit geldt met name voor het publiceren van »0900«-nummers voor bepaalde doeleinden.

Er kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt op het publiceren van ingezonden commentaren of forumbijdragen. besteht keinerlei Anspruch auf Veröffentlichung von aangeleverde commentarenn oder forumbijdragenn. De beheerders van »CONTARGO« behouden zich het recht voor, commentaren en forumbijdragen naar eigen inzicht te bewerken of te wissen. Bij inbreuk op de verplichtingen als genoemd onder 1), 2) en 3) behouden de beheerders zich verder het recht voor, het lidmaatschap tijdelijk te blokkeren of permanent te wissen.

4. Aanleveren van bijdragen en artikelen

Voor zover het lid van de mogelijkheid gebruik maakt om eigen bijdragen aan het redactionele gedeelte van »CONTARGO« te leveren, geldt het volgende:
Voorwaarde voor het posten van eigen bijdragen is dat het lid zijn volledige en correcte voor- en achternaam binnen zijn "CONTARGO" – gebruikersprofiel heeft geregistreerd of dit na het aanleveren van het artikel alsnog doet. Van de hier ingevoerde naam wordt de aangeleverde bijdrage bij publicatie (openbaar) voorzien.
Het lid verklaart voor alle bijdragen, die door hem of haar toekomstig aan "CONTARGO" worden aangeleverd het volgende:

  1. het lid garandeert dat de aangeleverde bijdragen vrij van rechten van derden, in het bijzonder van auteurs-, merken of persoonlijkheidsrechten zijn. Dit geldt voor alle aangeleverde bijdragen en afbeeldingen;
  2. het lid geeft de beheerders van "CONTARGO" het recht om onbeperkt van de aangeleverde bijdragen gebruik te maken. Dit omvat de publicatie op internet op "CONTARGO" als ook op andere internetservers, in newsletters, gedrukte media en andere publicaties;
  3. aangeleverde bijdragen worden op verzoek van het lid per e-mail aan het adres van de webmaster eer gewist resp. geanonimiseerd. Het wissen resp. anonimiseren gebeurt binnen 7 dagen na de melding. Voor vervolgschade die voor het lid ontstaat als gevolg van verlate verwijdering van de bijdrage, zijn de beheerders slechts aansprakelijk, voor zover deze schade niet het gevolg is van een plichtsverzuim van het lid (als hierboven onder 1), 2) en 3) genoemd) en daarnaast berust op een grove nalatigheid of opzet van de beheerders van "CONTARGO". Wij wijzer er in dit verband nadrukkelijk op dat "CONTARGO" regelmatig door zoekmachines wordt geïndexeerd, en dat wij er geen invloe dop hebben, of, waar, en hoe lang bij ons gepubliceerde bijdragen mogelijk ook na verwijdering bij "CONTARGO" in databanken van zoekmachines en webcatalogi worden opgeslagen en opvraagbaar zijn;
  4. er bestaat geen enkele aanspraak op opslag, publicatie of archivering van de aangeleverde bijdragen. De beheerders behouden zich het recht voor, aangeleverde bijdragen zonder opgaaf van reden niet te publiceren, vóór publicatie te reviseren of na publicatie naar eigen inzicht weer te verwijderen;
  5. door de publicatie van aangeleverde bijdragen ontstaan er geen aanspraken op enigerlei vergoeding (honoraria, licentievergoedingen, onkostenvergoedingen e.d.) voor het lid jegens "CONTARGO". De samenwerking geschiedt op basis van vrijwilligheid (zonder betaling).

5. Verklaring ten aanzien van privacybescherming (privacy policy)

Voor zover binnen binnen het internetaanbod van de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens gebruik wordt gemaakt, dan volgt het prijsgeven van deze data door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik van onze dienst is, voor zover technisch mogelijk en toelaatbaar, ook zonder vermelding van zulke gegevens resp. onder vermelding van geanonimiseerde data of een pseudoniem toegestaan. Overige belangrijke informatie over het onderwerp privacybescherming staat in onze verklaring omtrent privacybescherming (privacy policy).

6. Registratie en wachtwoord

De gebruiker is verplicht, de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven. Bij het vermoeden van misbruik van de toegangsgegevens moet de beheerder worden geïnformeerd.

7. Melding t.a.v. telemediawetgeving

Voor internetsites van derden, waarnaar deze content door middel van zogeheten links verwijst, zijn de betreffende aanbieders verantwoordelijk. De beheerder is voor de inhoud van zulke sites van derden niet verantwoordelijk. Verder kan de website zonder ons medeweten door andere pagina's door middel van zogenaamde links worden gelinkt. De beheerder is niet verantwoordelijk voor weergaven, inhoud of enige verbinding tot deze website op websites van derden. Voor vreemde content is de beheerder slechts dan verantwoordelijk, wanneer hij hiervan (d.w.z. ook van een illegale of strafbare inhoud) op de hoogte is en wanneer het technisch mogelijk is en ook redelijkerwijs verwacht mag worden om het gebruik ervan te voorkomen. De beheerder is volgens de telemediawetgeving echter niet verplicht om de vreemde content continu te controleren.

Contact

Voor vragen over CONTARGO kunt u zich wenden tot de webmaster.

Rechtsgeldigheid

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op CONTARGO. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan vigerende wet- en regelgeving, laat dit de overige delen van het document wat betreft inhoud en geldigheid onverlet.

Waterpeil

23-09-2023

Kaub 134 +12 LWT
Köln 187 +4 LWT
Ruhrort 283 +10 LWT
Emmerich 122 +10

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

09-2023
19
10-2023
25

Meer informatie hier

TTFS Index

09-2023
7
10-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.