Gevaarlijke stoffen worden wereldwijd vervoerd. Dienovereenkomstig groot is het aantal na te leven voorschriften. Voor gevaarlijke stoffen zijn er uitgebreide nationale en internationale wetten, richtlijnen, afspraken en voorschriften.

De eisen met betrekking tot de classificatie, de verpakking, de aanduiding, de technische uitrusting van vervoermiddelen bij het transport van gevaarlijke stoffen worden hier exact beschreven. Organisatorische maatregelen, verplichtingen en verantwoordlijkheden voor alle bij het transport betrokkenen zijn vastgelegd.

Om historische redenen zijn de voorschriften voor de aparte vervoermiddelen – spoor, weg, binnenscheepvaart, luchtvaart – apart beschreven. In het verleden zijn deze verschillende voorschriften steeds meer geharmoniseerd.

De regels zijn constant onderhevig aan aanpassingen aan nieuwe eisen en feiten. Lessen die getrokken worden uit schadegevallen worden hierbij ook betrokken.

Afkorting Benaming Soort vervoer Geldigheid
GGBefG Wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen weg, water, spoor, lucht algemene wet nationaal, Duitsland
ADR Europees Verdrag over het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg weg Internationaal (in alle ADR verdragsstaten)
RID Regeling voor het internationale vervoer per spoor van gevaarlijke stoffen spoor Internationaal (in alle RID verdragsstaten)
ADN Verordening over het vervoer van gevaarlijke stoffen op de Rijn
"Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure"
binnenschip Rijn
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code zeeschip Internationaal
ICAO-TI Technical lnstructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air lucht Internationaal
GGVSE Verordening vervoer gevaarlijke goederen over de weg of per spoor weg, spoor nationaal, Duitsland
GGKontrollV Verordening over de controles van transporten van gevaarlijke stoffen over de weg en binnen de ondernemingen weg nationaal, Duitsland
GGVBinSch Verordening gevaarlijke stoffen binnenscheepvaart binnenschip nationaal, Duitsland
Waterpeil

23-09-2023

Kaub 134 +12 LWT
Köln 187 +4 LWT
Ruhrort 283 +10 LWT
Emmerich 122 +10

LWS information hier

Energietoeslagen

BAF Index

09-2023
19
10-2023
25

Meer informatie hier

TTFS Index

09-2023
7
10-2023
10

Meer informatie hier

Copyright © CONTARGO. Alle rechten voorbehouden.